11705C0243_SKY65623-682LF_BasicProcessAnalysisReport